پودمان اول حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این دوره تدریس پودمان اول حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی پایه دوازدهم هنرستان است و شامل موارد زیر می…

10,000 تومان

پودمان پنجم حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این دوره مربوط به پودمان پنجم بهای تمام شده و مالیاتی است و شامل موراد زیر است: 1- تعداد 7…

10,000 تومان

پودمان پنجم حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این محصول مربوط به پودمان پنجم حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی پایه دوازدهم هنرستان است و شامل موارد…

10,000 تومان

پودمان چهارم حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این دوره مربوط به پودمان چهارم حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی پایه دوازدهم است و شامل موارد زیر است:…

10,000 تومان

پودمان چهارم حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این محصول آموزش پودمان چهارم حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی است و شامل بخش های زیر است: 1-…

10,000 تومان

پودمان دوم حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی

بدون امتیاز 0 رای
8,000 تومان

این دوره مربوط به پودمان دوم حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی پایه دوازدهم حسابداری هنرستان است و شامل موارد…

8,000 تومان

پودمان سوم حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این دوره مربوط به پودمان سوم حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی پایه دوازدهم حسابداری است و شامل موارد زیر…

10,000 تومان

پودمان سوم حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این محصول شامل آموزش پودمان سوم صورت های مالی است و شامل موارد زیر است: 1- تعداد 7 فیلم درسنامه…

10,000 تومان

دانش فنی تخصصی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان
10,000 تومان