پودمان پنجم حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این محصول مربوط به پودمان پنجم حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی پایه دوازدهم هنرستان است و شامل موارد…

10,000 تومان

پودمان چهارم حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این دوره مربوط به پودمان چهارم حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی پایه دوازدهم است و شامل موارد زیر است:…

10,000 تومان

پودمان چهارم حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این محصول آموزش پودمان چهارم حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی است و شامل بخش های زیر است: 1-…

10,000 تومان

دانش فنی پایه

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این دوره شامل دانش فنی پایه دهم حسابداری است. 1- تعداد 4 فیلم یک نکته یک تست 2- یک فیلم…

10,000 تومان