پودمان سوم حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این محصول شامل آموزش پودمان سوم صورت های مالی است و شامل موارد زیر است: 1- تعداد 7 فیلم درسنامه…

10,000 تومان