پودمان پنجم خرید و فروش

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این دوره شامل موارد زیر است: 1- دوازده فیلم درسنامه 2- یک فیلم توضیح تست های کنکور 3- دو فیلم…

10,000 تومان

پودمان چهارم حسابداری اموال و انبار

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این محصول آموزش پودمان چهارم حسابداری اموال و انبار پایه یازدهم هنرستان است و شامل موارد زیر است: 1- تعداد…

10,000 تومان

پودمان چهارم حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این دوره مربوط به پودمان چهارم حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی پایه دوازدهم است و شامل موارد زیر است:…

10,000 تومان

پودمان چهارم حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این محصول آموزش پودمان چهارم حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی است و شامل بخش های زیر است: 1-…

10,000 تومان

پودمان چهارم حسابداری خرید و فروش کالا

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این محصول مربوط به پودمان چهارم خرید و فروش کالا است و شامل: 1- چهارده فیلم درسنامه 2- دو فیلم…

10,000 تومان

پودمان چهارم حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این دوره شامل موارد زیر از پودمان چهارم حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی پایه دهم حسابداری هنرستان است:…

10,000 تومان

پودمان دوم حسابداری اموال و انبار

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این دوره شامل آموزش پودمان دوم حسابداری اموال و انبار پایه یازدهم حسابداری است که شامل موارد زیر می باشد:…

10,000 تومان

پودمان دوم حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی

بدون امتیاز 0 رای
8,000 تومان

این دوره مربوط به پودمان دوم حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی پایه دوازدهم حسابداری هنرستان است و شامل موارد…

8,000 تومان

پودمان دوم حسابداری خرید و فروش

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این محصول مربوط به پودمان دوم خرید و فروش پایه دهم رشته حسابداری شاخه فنی و حرفه ای است و…

10,000 تومان