پودمان دوم حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این دوره شامل 5 سرفصل به شرح زیر است: 1- هشت فیلم آموزشی از “درسنامه” پودمان دوم حسابداری وجوه نقد…

10,000 تومان

پودمان دوم صورت های مالی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این محصول آموزش پودمان دوم صورت های مالی پایه دوازدهم هنرستان است و شامل موارد زیر می باشد: 1- تعداد…

10,000 تومان

پودمان سوم حسابداری اموال و انبار

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این محصول آموزش پودمان سوم حسابداری اموال و انبار پایه یازدهم هنرستان است و شامل موارد زیر است: 1- تعداد…

10,000 تومان

پودمان سوم حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این دوره مربوط به پودمان سوم حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی پایه دوازدهم حسابداری است و شامل موارد زیر…

10,000 تومان

پودمان سوم حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این محصول شامل آموزش پودمان سوم صورت های مالی است و شامل موارد زیر است: 1- تعداد 7 فیلم درسنامه…

10,000 تومان

پودمان سوم حسابداری خرید و فروش کالا

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این دوره مربوط به “پودمان سوم – حسابداری خرید و فروش” پایه دهم هنرستان هست و شامل سرفصل های زیر…

10,000 تومان

پودمان سوم حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این محصول شامل موارد زیر از پودمان سوم حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی پایه دهم هنرستان رشته حسابداری…

10,000 تومان

حقوق و دستمزد

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این دوره مربوط به حقوق و دستمزد پایه یازدهم است. 1- تعداد 11 فیلم یک نکته یک تست 2- تعداد…

10,000 تومان

دانش فنی پایه

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

این دوره شامل دانش فنی پایه دهم حسابداری است. 1- تعداد 4 فیلم یک نکته یک تست 2- یک فیلم…

10,000 تومان